Orodje za dostopnost

Šolski vzgojni program

Smernice, katerim v šolskem  vzgojnem programu sledimo so:

 - individualiziran pristop (načini dela, ki vključujejo strategije, metode, oblike dela in cilje, se prilagajajo vsakemu otroku/ mladostniku posebej),

- fleksibilen pristop, ki  omogoča sprotno prilagajanje programa, kar je nujno za pedagoški proces, ki upošteva potrebe in zmožnosti uporabnikov,

- razvijanje  in spodbujanje ustvarjalnosti pri učenju, delu in igri,

- razvijanje in negovanje pozitivne skupinske dinamike,

Osnovna šola s prilagojenim programom (NIS)

1. Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
Program ima enak predmetnik kot druge osnovne šole, prilagojeno je izvajanje pouka s specialno-didaktičnimi pristopi, ki so  najbolj ustrezni za izvajanje pedagoškega procesa za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  
2. Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom 

NPI

Smo dislocirana enota Srednje šole Postojna, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ter Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dijaki pridobijo spričevala iz teh šol.

Mladostnik se lahko v katerega koli od treh programov vpiše tudi med šolskim letom.

V NPI se lahko vključijo tudi dijaki, ki ne bivajo v zavodu.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu pa dijaki opravljajo v domačem kraju.

Izobraževanje vsakega posameznega dijaka poteka po individualiziranem učnem načrtu. Pri tem upoštevamo sposobnosti, predhodno pridobljeno znanje in zdravstvene posebnosti.

Produkcijska šola

Ciljna skupina produkcijske šole so: otroci in mladostniki s t.i. imenovanimi kombiniranimi motnjami, kar pomeni, da imajo poleg motenj vedenja in osebnosti tudi lažjo motnjo v duševnem razvoju, nekateri od njih se soočajo tudi s psihiatričnimi motnjami, duševnimi boleznimi, avto in heteroagresivnim vedenjem ter povzročanjem kaznivih dejanj, ki so nameščeni v SC Planina ali vključeni v različne program, ki se izvajajo v okviru SC Planina, obenem pa se ne šolajo v okviru OŠPP in NPI v SC Planina.