Orodje za dostopnost

Odgojni zavod Planina Osnovne informacije:

Adresa: Planina 211, 6232 PLANINA, SLOVENIJA Telefon: + 386 570312 11 / Faks: + 386 5 7565 50 80

Namjena:

Odgojni zavod (u daljnjem tekstu: »Zavod«) pruža socijalne usluge s područja odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima, uključivši one s blagim intelektualnim poteškoćama koji ne mogu biti uključeni u redovnom obrazovanju.

 

Uvjeti za prijam:

Pravnu osnovu za prijam djece i mladeži predstavljaju pravomoćna odluka Centra za socijalni rad ili pak pravno obvezujuća odgojna mjera Suda.

Kod djece i mladeži upućenih u Zavod dijagnosticirani su, otkriveni i zabilježeni sljedeći poremećaji:

-poremećaji u ponašanju i emocionalne poteškoće,-blagi intelektualni poremećaji,-psihotični poremećaji,-početne faze duševnih bolesti,-ovisnosti,-zlouporabe,-samoozljeñivanje,-suicidalno ponašanje,-somatoformni poremećaji.

 

Postupak prijama:

Postupak prijama maloljetnika pokreće nadležni Centar za socijalni rad. Stručno i predano osoblje Zavoda koje uključuje ravnateljicu, savjetnike, medicinsku sestru, učitelja i socijalnog radnika pregledaju zahtjev i zatraže dodatne podatke, ako je to potrebno. Uz dopuštenje roditelja, zahtijevaju se izvješća o proteklom radu službi za socijalni rad. Poželjna je dijagnoza, osobito kod djece i mladeži s psihijatrijskim poremećajima. U nedostatku dijagnoze, maloljetnik može biti hospitaliziran kako bi se mogla utvrditi. U slučaju potrebe prepisuju se lijekovi, sve uz nadzor dječjeg psihijatra Zavoda.

Prema zahtjevu roditelja ili Centra za socijalni rad, moguće je organizirati prethodni obilazak Zavoda. Stručno će osoblje pritom upoznati maloljetnike i njihove roditelje ili skrbnike s kućnim redom i zadacima te obrazložiti obrazovne i druge djelatnosti Zavoda. Osoblje je usredotočeno naočekivanja djece i njihovih roditelja/skrbnika, kao i na stvarne mogućnosti rješavanja problema i pružanja pomoći. Zahtijevana je svaka pomoćod strane roditelja, osim u slučajevima kada je kod njih prisutno patološko ponašanje (ovisnost o alkoholu, mentalni poremećaji, sklonost kriminalu, zlouporaba).

 

Populacija:

Zavod prima djecu s blagim intelektualnim poteškoćama te težim poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima, od prvog razreda osnovne škole. Nakon završetka osnovne škole, moguće je upisati jedan od tri kratkih stručnih programa srednjeg obrazovanja koje Zavod pruža. Zbog intelektualnih poteškoća, teških poremećaja u ponašanju, mogućih duševnih bolesti i drugih problema, odreñeni maloljetnici ne mogu pohañati takve programe. Naime, imaju mogućnost uključivanja u posebne programe osposobljavanja. Ukoliko je potrebno, omogućenoje učenje čitanja i pisanja. Prije uključivanja u odgojnu ustanovu, romska djeca ne pohañaju ili pak uopće nisu pohañali školu, unatočdobi od 10, 11 ili više godina. Populaciju čini oba spola; dvije trećine su muškog spola.

U posljednjih je godina povećan broj maloljetnika s teškim psihijatrijskim poremećajima, poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima, ali s prosječnim i visokim intelektualnim sposobnostima. Zbog takvog su stanja isključeni iz redovnih obrazovnih programa i trenutno pohañaju naš Zavod. Većina maloljetnika koja borave u našem Zavodu dolazi iz problematičnih obiteljskih okruženja, najčešće s financijskim poteškoćama. Suočavaju se sa socijalnom isključenošću te osjećajima bespomoćnosti, beznaña i protivljenja koja usmjeravaju upravo prema samom Zavodu.

S obzirom na negativan stav prema učenju, autoritetu i obrazovanju te zbog prekidanja školovanja i isključenja iz redovnih škola, prvi susret sa školom je za mnoge mlade teško iskustvo. Zbog takvih poteškoća, mnogi su duže vrijeme bili odsutni od škole. Naš je cilj omogućiti ñacima da prepoznaju vlastite poteškoćei dases time suoče, uključivši prepoznavanje i razvijanje vlastitih potencijala, sve kroz neprekidno obrazovanje.

 

Prostorni i kadrovski uvjeti:

Oko 25,000 m² površine Zavoda obuhvaća livade, šume, travnjake, nasade i ograñeno igralište. 2.500 m² unutarnjih prostora Zavoda obuhvaćaju sportsku dvoranu (120 m²), učionice, upravu i servisne prostorije, radionice, učionice za praktičnu nastavu i 5 stambenih jedinica, ukupno 9 odvojenih zgrada. Sve funkcionalne prostorije opremljene su nastavnim pomagalima i priborom za potrebe obrazovanja.

 

 
 
Stručno osoblje:

Zavod, s njegovom zajednicom, zapošljava 22 stručno osposobljena djelatnika. Zavod zapošljava 10 učitelja u razredima i 2 učitelja za praktičnu nastavu. Osoblje takoñer uključuje 2 savjetnika, psihijatra i medicinsku sestru.

 

Kapacitet Zavoda:

Kapacitet Zavoda odreñen je prirodom dijagnosticiranih tegoba, osobito psihijatrijskih. Sukladno standardima, terapeutska skupina uključuje 4 maloljetnika – to podrazumijeva da Zavod osigurava prostor za 20 maloljetnika u okviru 5 skupina. Stambena jedinica prima 8 osoba.

 

Mogućnosti obrazovanja unutar Zavoda

Jedina je ustanova u Sloveniji za maloljetnike s teškim poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima, uključivši one s blagim intelektualnim poteškoćama, koja pruža osnovno obrazovanje s prilagoñenim programom za djecu s posebnim potrebama.

Maloljetnici koji su uspješno zaključili 9 godina obveznog osnovnog obrazovanja s prilagoñenim programom, ili pak 7 godina obveznog osnovnog obrazovanja mogu upisati skraćeni stručni program srednjoškolskog obrazovanja. S obzirom na negativan stav prema učenju, autoritetu i obrazovanju te zbog prekidanja školovanja i isključenja iz redovnih škola, prvi susret sa školom je za mnoge mlade teško iskustvo. Zbog takvih poteškoća, mnogi su duže vrijeme bili odsutni od škole. Naš je cilj omogućiti ñacima da prepoznaju vlastite poteškoće ida se s time suoče, uključivši prepoznavanje i razvijanje vlastitih potencijala, sve kroz neprekidno obrazovanje.

 

Obrazovni programi Zavoda

Osnovno obrazovanje s prilagoñenim programom ðaci pohañaju 9 godina obveznog osnovnog obrazovanja s prilagoñenim programom za djecu s posebnim potrebama. Srednje obrazovanje – skraćeni stručni programi Skraćeni stručni programi traju dvije godine i zaključuju se završnim ispitom. Studenti su s time osposobljeni za samostalno ispunjavanje jednostavnih stručnih zadataka, sukladno standardiziranim radnim postupcima i odgovarajućim uputama. Mladi mogu upisati tri skraćena stručna programa. U takve se programe mogu uključiti i tijekom školske godine.

 

 
 
  • ODSJEK INTENZIVNOG TRETMANA
  • Od 1. rujna 2012., u Odgojnom zavodu Planina djeluje ODSJEK INTENZIVNOG TRETMANA koji, osim odgojitelja-pedagoga, uključuje specijalisticu psihijatrije i zdravstvene tehničare. Intenzivan i međusobno usklađen pedagoško-medicinski tretman predstavlja inovaciju na slovenskom prostoru. Jedini smo zavod s takvim programom.
  • Indikacije za prijam djece i mladeži na odsjek intenzivnog tretmana: lakši poremećaji duševnog razvoja, dijagnosticirani duševni poremećaji (bolesti), poremećaji ponašanja i iskazivanja emocija, izrazito opasno i ugrožavajuće heteroagresivno ponašanje.
  • Koristi su kratkoročne i dugoročne. Kratkoročno, pedagoško-medicinski tretman djece i mladeži pripomaže znatnom smanjenju broja hospitalizacija na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, što znači da je hospitalizacija naše djece i mladeži potrebna isključivo zbog dodatne dijagnostike, uređivanja terapije i promatranja. Nisu više potrebne hospitalizacije zbog prekidanja i odbijanja terapije, regresivnog ponašanja te auto i heteroagresivnog ponašanja. Prije uvođenja zdravstvene službe unutar Odgojnog zavoda Planina, mladima s kombiniranim poremećajima često nije bila pružena adekvatna psihijatrijska pomoć. Nakon različito dugih hospitalizacija na psihijatrijskim bolničkim odjelima, mladi su najčešće bili upućeni isključivo u pedagoški tretman Odgojnog zavoda Planina. Zbog izrazito opasnog heteroagresivnog ponašanja, djeca i mladež često su bili hospitalizirani na zatvorenim odjelima psihijatrijskih bolnica, zajedno s odraslim pacijentima. Dugoročne su koristi mnogobrojne. Kontinuirane, stručne i odgovarajuće mjere, djeci i mladeži pružaju priliku naučiti skrbiti o vlastitom zdravlju, savladati osjećaje i ponašanje, kako bi bili sposobni promišljenog ponašanja u budućnosti. Tolerantno i ugodno okruženje, s primjerenim poticajima i nacrtima, omogućuje operacionaliziranje boljih odaziva i značajno doprinosi cjelokupnoj rehabilitaciji. Kontinuirano savladavanje zdravstvenih rizika i poteškoća dugoročno poboljšava zdravstveno stanje vrlo ugrožene skupine djece i mladih.
  • Doktrinarna polazišta: Sva odgovarajuća i suvremena doktrina međunarodnih i nacionalnih stručnih okruženja prilagođena je i prenesena na razinu zavoda, gdje zdravstveno osposobljeno osoblje, sa svojim prethodno pridobivenim znanjem, djeluje prema propisanim smjernicama za takve vrste duševnih poremećaja te poremećaja ponašanja u drugim okruženjima – zdravstvenim, rehabilitacijskim i odgojnim.
  • Dodatna osposobljenost zdravstvenog osoblja: Zdravstveno je osoblje osposobljeno za prijevremeno prepoznavanje heteroagresije i autoagresije koje, bez prethodnih tehnika deeskalacije, mogu prerasti u agresiju većih oblika i posljedično ugrožavati samog štićenika, njegovo okruženje, ostale štićenike i inventar. Zdravstveno osoblje Odgojnog zavoda Planina takvim slučajevima posvećuje svu svoju stručnost, s obzirom da pravilnim prijevremenim prepoznavanjem zaustavljaju agresiju i druge ispade, zaštitivši ih od neželjenih događaja. S time također sprječavamo hospitalizaciju protiv njihove volje. U okviru tehnika, zdravstveni tehničari također su uveli edukacijske skupine za zdravstveni odgojni rad. S takvim skupinama želimo postići veći stupanj zdravstvenog osvješćivanja.
  • Zadaci zdravstvenog osoblja: Osim djelatnostideeskalacijskih tehnika, zdravstvena služba zavoda skrbi o redovitom uzimanju propisane medikamentozne terapije i njezinoj pravilnoj primjeni te ocjenjuje njezine učinke. Osoblje je također osposobljeno za savladavanje njezinih nuspojava. Stalna zdravstvena služba organizirana u Odgojnom zavodu Planina neophodan je element koji, osim detaljne dokumentacije, pokazuje sve njezine djelatnosti unutar Zavoda. S obzirom da je prisutna dvadesetčetiri sata dnevno, obuhvaća sve dijelove dana – upravo te pokazuju specifičnu dinamiku djelovanja intenzivne jedinice tijekom cijelog dana. Naime, ispadi mladih na intenzivnoj jedinici sprječavaju se izbjegavanjem teških situacija, a moguće ih je unaprijed predvidjeti, s obzirom da se njihov broj, vrijeme i trajanje redovito bilježi u zdravstvenu dokumentaciju na temelju koje učinimo nacrt s ciljem njihovog izbjegavanja. Između djelatnosti zdravstvene službe zavoda, potrebno je spomenuti praćenje štićenika na različite dijagnosti
  • ko-terapeutske preglede i postupke, gdje tehničari vrše pravilnu predaju štićenika i pritom obrazlože problematiku ostalom nadležnom zdravstvenom osoblju. Mladi su neprestano u stručnim rukama obučenog osoblja koje je za sve njihove probleme dostupno danju i noću. Medicinsko osoblje također skrbi o pravilnoj prehrani. Pritom sudjeluju u projektima sastavljanja menija prema prehrambenoj piramidi. Pritom reguliramo njihovu tjelesnu težinu koja jest itekako važna za zdravlje, zadovoljstvo i samopoštovanje, dok se dugoročno smanjuju potrebe za zdravstvenim uslugama. Također su dragocjeni kada je riječ o osobnoj higijeni, pri čemu posebnu pažnju posvećuju oralnoj higijeni.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

Zavod surañuje s lokalnim srednjim školama:

-Šolski center Postojna

-Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

-Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Praktična nastava za skraćene stručne programe održava se na radnim mjestima. Proces se odvija u

radionicama i u okviru posebne obuke. Pritom sudjeluju kvalificirani učitelji praktične nastave i iskusni majstori.

Za praktičnu nastavu u školskim radionicama, učenici su organizirani u skupinama do 6 osoba, ovisno o vrsti

predavanja.

Učenici pritom razvijaju stečena znanja i vještine, radne navike i praktično znanje za rad kod poslodavca.

 

Život u Zavodu:

Djeca i mladež žive u pet odvojenih kuća u neposrednoj blizini glavne zgrade Zavoda. Svaka osigurava smještaj za 4 ili više osoba, ovisno o njihovoj dijagnozi. Tijekom dana, tri odgojitelja u smjenama prate svaku skupinu. Dva odgojitelja odgovorna su za štićenike svake jedinice tijekom noći. Suvremeni standard odvojenih stambenih jedinica pruža privatnost i sigurnost te zadovoljava osobne potrebe djece i mladeži. S druge strane, djeca i mladež nauče kako doprinijeti zajednici.

Tijekom tjedna, život maloljetnika unutar Zavoda ne razlikuje se od života većine djece u razdoblju školovanja. Dan započinje u 6.30: buñenje, osobna higijena, doručak i pospremanje soba – sve prije nastave. Nakon ručka, na redu su slobodne aktivnosti, razgovori i zadaće. Pritom su prisutna dva odgojitelja koja pomažu štićenicima s blagim intelektualnim poteškoćama. Večer je posvećena razonodi. U 22.00 vrijeme je za spavanje. Tijekom vikenda, kada većina štićenika posjećuje vlastite obitelji, život u Zavodu puno je opušteniji. Dozvoljeno je spavati malo dulje, a dan je posvećen raznim aktivnostima. Posebna je pažnja posvećena razvoju zdrave prehrambene navike.

 

Izvannastavne aktivnosti i odgojno-pustolovni projekti

Učenici i studenti, zajedno sa zaposlenicima, svake godine slave uspješno zaključene školske programe. Naime, razni pedagoško-pustolovni projekti mogu itekako povećati zadovoljstvo i omogućiti pozitivna iskustva -planinarenje, izleti i orijentacija u prirodi, biciklizam, jahanje, glazbene aktivnosti s terapeutskom namjenom, modne revije, umjetničke djelatnosti, razni sportski projekti, izložbe, članci, zabavni kvizovi, itd.

 
Suradnja izmeñu roditelja i Zavoda:

Suradnja s roditeljima maloljetnika važan je dio našeg obrazovnog programa. Dva puta godišnje, roditelji su pozvani na neformalni susret u kojemu djeca nastupaju u kratkoj predstavi ili pak organiziraju drugi oblik zabave. Slijedi niz neformalnih i opuštenih konzultacija s odgojiteljima, učiteljima, socijalnim djelatnicima i savjetnicima Zavoda. Roditelji su upoznati s napredcima njihove djece, kao i s problemima, uključivši značajne pomake u načinu djelovanja Zavoda. Jednom godišnje, roditelji su pozvani da sudjeluju u konzultacijama sa stručnim osobljem, kako bi doprinijeli u pripremi individualnih obrazovnih programa za njihovu djecu. Ako roditelji iz bilo kojih razloga ne mogu prisustvovati konzultacijama, mogu kontaktirati Zavod telefonom. U suradnji s Centrima za socijalni rad organiziramo i kućne posjete. Skupine za samopomoćza roditelje dokazale su se vrlo korisnima i predstavljaju uspješnu i korisnu vrstu suradnje. Jednom mjesečno održavaju se susreti s roditeljima koji se suočavaju sa zlorabom supstanca; prisutna su dva socijalna djelatnika koja im pomažu pronaćiučinkovit način upravljanja njihovim problemima.

 

Suradnja s ostalim ustanovama:

-Centri za socijalni rad,-Sveučilišna dječja bolnica -Odjel za pedijatrijsku neurologiju u Mariboru i Ljubljani,-Psihijatrijske bolnice,-Ministarstvo zdravlja,-Odjel za ljudska prava,-Ministarstvo pravosuña,-Ministarstvo unutarnjih poslova,-Filozofski fakultet,-Pedagoški fakultet,-Fakultet za socijalni rad,-Razne osnovne i srednje škole,-Razne sportske ustanove.

 
 
Nakon završetka školovanja u Zavodu Planina:

Nakon završetka osnovnog obrazovanja s prilagoñenim programom, Zavod omogućuje maloljetniku pohañanje jednog od kratkih stručnih programa srednjeg obrazovanja. Kada maloljetnik zaključi osnovno obrazovanje, saziva se sastanak s ciljem razmatranja raznih mogućnosti, s obzirom na sposobnosti pojedinog maloljetnika. Kada učenik zaključi kratki stručni program, može upisati stručni program srednje škole.

Prije samog otpusta pojedinca, razmatraju se daljnji koraci. Pojedinci čije se mentalno stanje pogoršalo tijekom boravka u Zavodu, a zahtijevaju posebnu njegu, upućeni su u posebne ustanove, uz prethodni zahtjev ili prijedlog komisije (roditelji, skrbnici, obrazovne ustanove). Postotak pojedinaca, najčešće jedan na godinu, upućenje u popravne ustanove.

 
 
Pružamo:

-profesionalni i ljudski pristup,-suradnju s roditeljima i s raznim vanjskim institucijama,-individualni tretman psihijatrijskih poremećaja,-terapeutski rad,-edukacija socijalnih vještina,-razne sportske aktivnosti i takmičenja,-mogućnost razvijanja glazbenog stvaralaštva, glazbena skupina i glazbene terapije,-razne kreativne aktivnosti,-naglasak na individualna postignuća i osobni razvoj,-prostorno i dobro opremljeno nastavno okruženje,-male nastavne skupine,-niz posebno usmjerenih programa za različita područja osobnosti,-iskustva u upravljanju problema maloljetnika.